Luận văn thạc sĩ khoa học " Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ "

Trong những năm gần đây, kinh tế biển đã và đang được coi trọng mà vùng
biển Đông Nam bộ là một trong những vùng trọng điểm của kinh tế biển (thuỷ sản,
giao thông hàng hải, dầu khí). Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu chế độ chi tiết hơn
động lực và môi trường vùng biển Đông Nam bộ có thể góp phần phục vụ công tác
quản lý và còn hỗ trợ cho các hoạt động phối hợp giữa các ngành, địa phương ven
biển được thuận lợi.
Với những lý do trên, sự lựa chọn đề tài "Nghiên cứu chế độ động lực và môi
trường vùng biển Đông Nam bộ" làm hướng nghiên cứu của tác giả trong luận văn
này.