LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC " NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THAM SỐ HOÁ CÁC QUÁ TRÌNH BỀ MẶT TRONG VIỆC MÔ PHỎNG KHÍ HẬU KHU VỰC BẰNG MÔ HÌNH MM5 "

Trong các mô hình khí hậu, việc đưa vào điều kiện biên dưới trong đó có
tham số hóa các quá trình vật lý bề mặt đóng vai trò rất quan trọng. Sự bến đổi
của mặt đệm gây nên sự biến đổi của Albedo cũng như khả năng hấp thụ và phát
xạ bức xạ mặt trời và bức xạ sóng dài. Mặt đệm cũng ảnh hưởng đến các quá
trình trao đổi năng lượng giữa bề mặt và khí quyển thông qua sự vận chuyển rối,
bốc thoát hơi từ bề mặt, ngưng kết trong khí quyển…Chính vì vậy, trong các mô
hình dự báo khí hậu, vai trò của địa hình và lớp phủ bề mặt có ảnh hưởng lớn đến
quá trình tương tác giữa mặt đệm và khí quyển.