MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

. Mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến Mô hình hồi quy tổng thể
E (Y / X 2 , X 3 ) = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i

Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: Yi = β1