Module Giáo dục thường xuyên 13: Xác định mục tiêu dạy học - Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Bích Liên

Sau khi học xong module 13 này, học viên có thể phân tích được khái niệm mục tiêu dạy học; xác định mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cụ thể mà học viên có thể đạt được sau mỗi nội dung, chuyên đề phù hợp với đối tượng người học; viết được mục tiêu dạy học đúng kỹ thuật.