Module Giáo dục thường xuyên 27: Một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ - Phạm Xuân Luận

Module này giúp cho các GV làm việc tại các cơ sở giáo dục thường xuyên một số kĩ năng cơ bản để chỉ đạo hoạt động trung tâm học tập cộng đồng như: Kĩ năng xác định nhu cầu, cách thức điều tra nhu cầu người học tại cộng đồng; kĩ năng biên soạn tài liệu cho phù hợp đối tượng vùng miền; giới thiệu một số kĩ năng dạy học người lớn; kĩ năng tổ chức thực hiện chương trình sao cho phù hợp đối tượng vùng miền.