Module Giáo dục thường xuyên 3: Đặc điểm của đối tượng giáo dục thường xuyên - Hoàng Thị Kim Thúy

Module 3 giúp người học hiểu và phát biểu được những đặc điểm yêu cầu của các loại chương trình GDTX, nắm vững các loại đối tượng học viên tương ứng với các chương trình GDTX, phân tích được các đặc điểm cẩu các nhóm đối tượng học viên giáo dục thường xuyên.