Module Giáo dục thường xuyên 5: Giáo dục thường xuyên và phát triển cộng đồng - Thái Thị Xuân Đào

Module này đề cập đến 3 nội dung chủ yếu sau: Một số khái niệm có liên quan như "cộng đồng", "phát triển cộng đồng", "phát triển bền vững" và "cộng đồng phát triển bền vững"; mối quan hệ giữa GDTX và phát triển cộng đồng; cách tìm hiểu và cách xác định các nhu cầu và vấn đề của cộng đồng.