Module TH 44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trong một số môn học ở tiểu học - Nguyễn Thị Hoa

Module Tiểu học 44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trong một số môn học ở tiểu học giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua các môn học; nắm vững các bước xây dựng kế hoạch bài học, kế hoạch hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp.