Module Tiểu học 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học - Phó Đức Hòa

Module Tiểu học 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học nhằm giúp người học hiểu được đặc điểm của các hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; vận dụng được những kĩ thuật và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm để thực hành sử dụng.