Một số biện pháp sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất nhanh cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Trò chơi vận động chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống của trẻ 5 – 6 tuổi. Trò chơi vận động là phương tiện phát triển tố chất sức nhanh và hoàn thiện nhanh cách của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Nghiên cứu đã tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số biện pháp sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất nhanh cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.