Một số mặt bậc hai

Trong không gian với hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxyz, mặt bậc hai là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ thỏa mãn một phương trình đại số bậc hai đối với x, y, z :

Với A, B, C, D, E, F, G, H, K, L là các số thực , A, B, C, D, E, F không đồng thời bằng không. Trong tính toán chúng ta thường gặp các mặt sau:
Mặt cầu , Mặt elipxôit, Mặt trụ , Mặt nón, Mặt parabolôit - eliptic , Mặt hypebolôit 1 tầng,2 tầng , Mặt yên ngựa (parabolôit – hypebolic)