Một số phương pháp dạy học mĩ thuật phát huy tính tích cực học tập cho học sinh tiểu học

Phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh là việc tạo sự chủ động, sáng tạo, độc lập trong học tập. Dạy học theo phương pháp này là lấy học sinh làm trung tâm của quá trình, chứ không phải là phát huy tính tích cực của giáo viên. Việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực là góp phần khắc phục một số vấn đề đang tồn tại trong dạy học Mĩ thuật ở tiểu học, tạo được không khí hứng thú cho học sinh, khơi nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và sự yêu thích của học sinh đối với môn Mĩ thuật.