Một số thách thức, trở ngại trong phát triển du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng ở Botswana

Bài viết phân tích một số thách thức, trở ngại trong quá trình thực thi các chính sách phát triển mô hình du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng: một số vấn đề nảy sinh từ các khía cạnh trách nhiệm chính quyền địa phương, năng lực công đồng và các vấn đề khác như giới tính, xung đột. Bên cạnh đó, bài viết đề xuất 1 số giải pháp cải thiện phát triển du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng ở Botswana.