Một số vấn đề về xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển, đảo Việt Nam

Trình bày một số khái niệm và cách nhận dạng, nguồn lực thông tin về biển, đảo Việt Nam. Khái quát thực trạng việc xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin biển, đảo. Đề xuất các giải pháp và một số kiến nghị để tạo lập và phát triển bền vững nguồn lực thông tin về biển, đảo phục vụ cho phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền của đất nước.