Nghệ thuật sử dụng ngữ liệu văn hoá trong truyện Kiều

Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm về phương thức nghệ thuật sử dụng hệ thống ngữ liệu bác học và bình dân trong ngôn ngữ “Truyện Kiều”. Thông qua việc phân tích các đặc trưng của ngôn ngữ văn hoá, bài viết nghiên cứu sự phối kết hợp nhuần nhuyễn, thần tình và đích đáng các hệ thống ngữ liệu đã tạo nên chiều sâu văn hoá và giá trị bất hủ của tác phẩm trong tiến trình văn học Nôm Việt Nam.