Nghiên cứu một phần thực trạng dạy học toán theo quan điểm liên môn: Trường hợp khái niệm tích phân

Từ nguồn cội hình thành và những ứng dụng phong phú trong Vật lí, tích phân thể hiện rõ là một ứng viên tiềm năng cho dạy học liên môn với Vật lí – một hình thức dạy học đang được khuyến khích, giúp đưa toán học trong nhà trường gần hơn với cuộc sống. Nhưng kết quả thực nghiệm của chúng tôi lại cho thấy, trong trường hợp khái niệm tích phân thì học sinh chưa thiết lập được tốt mối liên hệ liên môn Toán – Lí. Việc phân tích sách giáo khoa hiện hành phần nào lí giải cho kết quả thực nghiệm.