Nhận thức và thái độ đối với việc sử dụng e-learning trong đào tạo nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

Mục đích của đề tài là để có thể khai thác các lợi ích, thị trường tiềm năng trong ĐTNB và tiếp cận công nghệ mới cho người lao động, nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quan về nhận thức và thái độ đối với việc sử dụng e-learning trong ĐTNB. Thông qua phân tích dữ liệu từ việc khảo sát 193 doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM về những thuận lợi và khó khăn của đào tạo e-learning theo hai nhóm ưu điểm/lợi ích và khuyết điểm thuộc về cá nhân và ưu điểm/lợi ích và khuyết điểm thuộc về tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!