Những kinh nghiệm quản lý của hiệu trưởng

Yêu cầu giáo viên/nhân viên trong trường làm việc để đạt được các mục tiêu mà trường đã đặt ra.
Trao đổi với giáo viên/nhân viên để đánh giá xem họ đã thực hiện yêu cầu của Hiệu trưởng đến mức nào.
Khen thưởng các giáo viên/nhân viên đã nổ lực trong công tác giáo dục và giảng dạy để hướng tới các mục tiêu đã đặt ra.
Tạo được và giữ vững sự kính trọng và niềm tin của giáo viên/nhân viên đối với Hiệu trưởng.