Phân tích kiến trúc nhớ đệm web kết hợp của mạng internet

Bài báo sử dụng các chuỗi kết hợp Markov để phân tích hiệu năng cảu kiến trúc nhớ đệm wen kết hợp được hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ internet sử dụng. Kiến trúc nhớ đệm web kết hợp có các ueu điển của cả kiến trúc nhớ đệm web phân tầng và phân tán, giản thời gian kết nối và thời gian truyền giúp các nhà cung cấp dịch vụ internet lập kế hoạch và tiết kiệm tài nguyên mạng ở từng cấp một cách tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo.