PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Phương pháp phân tích thống kê mô tả 4.1.2.4 Phương pháp phân tích chỉ tiêu Đây là phương pháp phân tích đặc trưng của phân tích các chỉ số trong phân tích chứng khoán. Phương pháp phân tích các chỉ số thường được sử dụng trong phân tích cơ bản.