Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên: Một số mô hình trong các trường đại học trên thế giới

Trình bày một số khái niệm về kiến thức thông tin, phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên. Giới thiệu một số mô hình phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên tiêu biểu trên thế giới. Mời các bạn tham khảo!