Phát triển tài nguyên số để trở thành một Thư viện đặc thù (Phục vụ đào tạo sau Đại học)

Bài viết giới thiệu Trung tâm Thông tin tư liệu Thư viện thuộc Học viện Khoa học Xã hội với nhiệm vụ đào tạo sau Đại học; phát triển tài nguyên thư viện số, góp phần đào tạo các chuyên gia tương lai về khoa học xã hội. Để nắm chi tiết nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.