Phương pháp lồi logarit và ứng dụng trong bài toán Cauchy cho phương trình truyền nhiệt ngược thời gian

Bài viết tập trung giới thiệu về phương trình lồi logarit và ứng dụng trong bài toán Cauchy cho phương trình truyền nhiệt ngược thời gian. Phương pháp này được nghiên cứu bởi Pucci (1955), John (1955), Lavrentiev (1956). Đây là kỹ thuật đánh giá dựa trên các bất đẳng thức bậc hai về đạo hàm.