Quán triệt và vận dụng sáng tạo triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Trong phạm vi bài viết, tác giả khái quát những nét chính tư tưởng triết lí: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó trình bày một số vấn đề đặt ra trong việc vận dụng triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” đối với công tác giảng dạy các môn lí luận Mác - Lênin ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.