Quyết định của Bộ giáo dục và Đào tạo - Về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường Đại học

Nghị quyết:
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định này
Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục khảo thú và kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng các Vụ: Đại học và Sau đại học, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan