Sinh lý học P2

Sự tạo thành nước tiểu ở thận gồm hai quá trình : quá trình lọc ở thận một phần huyết tương được lọc qua mao mạch vào Bowman và trở thành dịch lọc cầu thận - Qúa trình tái hấp thu và bài tiết ở ống thận : khi dịch lọc đi xuống ống thận . thể tích và thành phần của dịch lọc sẽ bị thay đổi