Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biến ở vật nuôi

Thực hiện chủ trương cùa bộ nô nông nghiệp và phát triển mông thôn, trong thời gian hai năm gần đây, nhiều tiến bộ mới về giống gia súc, thức ăn chăn nuôi, phòng trừ dịch hại bảo vệ vật nuôi đã được áp dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi nước ta. Do vậy, đàn gia súc và gia cầm đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng