SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nguyên lý SMLS của GCCN
Nâng cao nhận thức cho người học nhằm:
→ Đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
→ Củng cố lý tưởng, niềm tin đối với CNXH, CNCS
→ Khẳng định sự lãnh đạo của GCCN và ĐCS trong công cuộc xây dựng CNXH nói chung và ở Việt Nam nói riêng