TÀI LIỆU TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ theo Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng (TCKSCL)
của khối chuyên môn gồm các bước sau đây:
1. Thành lập Tổ công tác: do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.
2. Xác định phạm vi tự đánh giá: các mặt hoạt động của đơn vị theo 52 tiêu chí thuộc 9 tiêu chuẩn trong TCKSCL của khối chuyên môn.
3. Xác định mục đích tự đánh giá: tự đánh giá theo TCKSCL giúp đơn vị (1) duy trì và phát huy hơn nữa những điểm mạnh và (2) giải quyết từng bước và dứt điểm những tồn tại được nêu trong báo cáo tự đánh giá, bao gồm việc liên tục cải tiến và nâng cao dần chất lượng tất cả các mặt hoạt động của đơn vị.