Thành ngữ tiếng Anh

Tiếng Anh ngữ pháp là một cấu trúc ngữ pháp của câu tiếng Anh chỉ là nơi có trật tự, mối quan hệ thích hợp và hài hòa giữa các yếu tố từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh và các quy định để giao tiếp một cách chính xác, và về cơ bản khoa học nhất. Ngữ pháp tiếng Anh có thể được tổng quát thành hai nội dung, các yếu tố, các yếu tố trong một câu và các quy tắc trình tự, và chia nó, có thể, trong câu hình thức, sự hài hòa giữa các yếu tố trong câu hỏi.