Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái mạch nguồn Flyback cho các ứng dụng dùng pin năng lượng mặt trời

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế thuật toán điều khiển cho mạch Flyback. Bằng việc phân tích nguyên lý hoạt động của mạch Flyback từ đó xây dựng mô hình toán học và đưa ra thuật toán điều khiển phản hồi trạng thái cho mạch Flyback. Bộ điều khiển này giúp giám sát, điều khiển toàn bộ trạng thái của mạch và tăng cường các chế độ hoạt động cho mạch.