Tích phân bội ba

Tích phân bội là một loại tích phân xác định được mở rộng cho các hàm có nhiều hơn một biến thực , ví dụ, ƒ(x, y) or ƒ(x, y, z). Các tích phân của một hàm hai biến trên một vùng trong không gian ℝ2 được gọi là tích phân kép.
Tích phân xác định của một hàm số dương có 1 biến là một diện tích nằm giữa đồ thị của hàm số đó và trục x, tích phân kép của một hàm số dương 2 biến là thể tích được xác định bởi bề mặt tạo ra bởi hàm số đó (mặt phẳng trong tọa độ 3 chiều z = ƒ(x, y)) và mặt phẳng chứa tập xác định của nó. Nếu có nhiều biến hơn thì phép tính tích phân sẽ tạo ra các hypervolume của các hàm đa chiều.