TIỂU LUẬN: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Tiểu luận trình bày tầm quan trọng cũng như thực trạng của việc đo lường và đánh giá trong giáo dục. Một vấn đề sôi động trong thực tiễn và lý luận dạy học và quản lý giáo dục hiện nay là vấn đề nghiên cứu - ứng dụng các phương pháp đánh giá kiểm tra quá trình và kết quả dạy - học, quá trình quản lý giáo dục một cách khách quan, chính xác và nhanh chóng. Trong hoạt động dạy - học, việc kiểm tra... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài tiểu luận.