Tiểu luận:HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế về bản chất là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán
ở các nước khác nhau. Trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, bên bán phải
cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu
hàng hóa, bên mua nhận hàng và thanh toán tiền hàng.