Tiểu luận: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thực hiện chính sách giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu hợp lý.