TIỂU LUẬN: Quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, với tư cách là một ngành luật độc lập, luật hành chính là tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện họat động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng như các ngành luật khác, hệ thống luật hành chính là sự sắp xếp các quy phạm của luật hành chính thành các chế định cụ thể. Trong đó, mỗi chế định điều chỉnh một nhóm các quan hệ xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ với những đòi hỏi mới và