Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng tần số cơ bản F0 và giải thuật thời gian động DTW

Trong các cơ sở dữ liệu đa phương tiện lớn thì vấn đề tìm kiếm âm nhạc theo nội dung trở nên rất quan trọng. Bài báo này trình bày phương pháp tìm kiếm âm nhạc theo nội dung dùng đặc trưng dùng tần số cơ bản F0 và giải thuật thời gian động DTW.