Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối tương quan với lạm phát ở Việt Nam

Bài viết không xem xét toàn bộ những nội dung trong tính độc lập của NHTƯ mà chỉ tiếp cận mức độ này ở mức sơ lược và cơ bản nhất với mục đích phát hiện ra những vấn đề trong tính độc lập của NHNN Việt Nam, từ đó đưa ra những dẫn chứng số liệu thực tiễn để chứng minh được vai trò của nó với sự ổn định giá cả của Việt Nam.