TÍNH TẬP THỂ VÀ TÍNH TRUYỀN MIỆNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN

Chúng ta biết gì về tác giả của bài dân ca trên?
Nội dung bài dân ca đề cập đến là gì?
Tác giả dân gian đã thể hiện nội dung đó như thế nào?
Cảm nhận của anh (chị) về bài dân ca trên? Vì sao anh (chị) lại có những cảm nhận như thế?
Từ những nhận định trên, chúng ta rút ra được điều gì về sự biểu hiện tính tập thể của VHDG trong quá trình tiếp nhận?