TOÁN HỌC DƯỚI CÁI NHÌN TRIẾT HỌC Nguyễn Cung Hoàng Nam


“Vật chất dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con
người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại,
phải ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Các đối tượng toán
học đều có đặc điểm như vậy. Thế giới toán học như thể một thế giới vật
chất thu nhỏ mà trong có các đối tượng toán học như thể vật chất, còn
các tính chất trong toán học như thể các...