Tóm lược bài giảng Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tóm lược bài giảng Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở (khách quan và chủ quan) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hoạt động của tư tưởng Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam, quá trình nhận thức; vận dụng; phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta, các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng; lý luận cách mạng thế giới của thời đại.