Trung tâm thông tin thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc hỗ trợ kỹ năng thông tin cho người dùng tin

Khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin, gọi tắt là kỹ năng thông tin (KNTT) là năng lực hay kỹ năng của mỗi người trong việc
đáp ứng nhu cầu thông tin của bản thân. Kỹ năng thông tin có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao trình độ chuyên môn
và giúp con người phát triển năng lực tư duy độc lập và sáng tạo.