Tư tưởng Hồ Chí Minh về phản biện xã hội

Thực hiện phản biện xã hội một cách rộng rãi thiết thực và có hiệu quả đang là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Để chủ trương lớn, quan trọng và có ý nghĩa này đi vào cuộc sống thì việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phản biện xã hội thiết nghĩ là điều rất cần thiết.