Vai trò của tham vấn tâm lý trong hoạt động giáo dục, cảm hóa phạm nhân là người chưa thành niên - Đặng Thanh Nga

Vai trò của tham vấn tâm lý trong hoạt động giáo dục, cảm hóa phạm nhân là người chưa thành niên bao gồm những nội dung chính sau đây: thực trạng nhận thức của phạm nhân trước khi tiến hành tham vấn và nhận thức của phạm nhân sau khi tiến hành tham vấn.