Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội ở tiểu học

Dạy học giải quyết vấn đề tạo cơ hội cho học sinh Tiểu học được bồi dưỡng và nâng cao kĩ năng phát hiện và tiến hành quá trình giải quyết - một kĩ năng rất cần thiết cho con người sống trong thế giới hiện đại. Trên cơ sở phân tích đặc điểm, vai trò của dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. Bài viết đưa ra qui trình tổ chức dạy học giải quyết vấn đề, ví dụ minh họa tổ chức dạy học có vận dụng phương pháp này trong môn Tự nhiên Xã hội và tiến hành thực nghiệm.