Vận dụng lí thuyết hoạt động để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

Bài viết trình bày cơ sở, quan niệm về việc ứng dụng lí thuyết hoạt động để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. Từ đó chúng tôi xây dựng quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học toán ở trường phổ thông, đồng thời thiết kế ví dụ minh họa cho quy trình trên.