• Thuyết quản lý tổ chức của Barnard

  Thuyết quản lý tổ chức của Barnard

  Chesley Irving Barnard (1886 – 1961) là người Mỹ. Ông từng học ở trường Mount Hormon, và sau đó ông học kinh tế và quản trị ở Harvard, nhưng ông không được nhận bằng tốt nghiệp vì thiếu điều kiện thí nghiệm khoa học chuyên môn. Về sau, ông đã được bù đắp bằng 7 bằng tiến sĩ danh dự do các trường đại học tặng vì các công trình nghiên cứu về...

   18 p dnulib 18/12/2013 191 1

 • Đề án thành lập Học viện quản lý giáo dục

  Đề án thành lập Học viện quản lý giáo dục

  Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, quan điểm định hướng, chính sách và các giải pháp chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo đã được đề cập trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng...

   66 p dnulib 06/12/2013 192 1

 • "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Đăk RLấp, tỉnh Đăk Nông".

  "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Đăk RLấp, tỉnh Đăk Nông".

  Trường học là một tổ chức sư phạm - xã hội được hình thành để thực hiện mục đích nhất định; là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy và học, giáo dục đào tạo những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Nói cách khác,trong nhà trường, đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt,quan...

   36 p dnulib 20/12/2012 204 1

 • “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Bình Dương”.

  “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Bình Dương”.

  Nền kinh tế nước ta đang tiến hành hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế bằng việc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vào năm 2006, và với mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó giáo dục và đào tạo là con...

   55 p dnulib 20/12/2012 174 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số