• Bài giảng Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

  Bài giảng Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

  Bài giảng Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp trình bày các tác dụng giáo dục của giờ SHL, những nguyên nhân chính làm cho học sinh không thích giờ sinh hoạt lớp, các yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp và hình thức, phương pháp tổ chức giờ sinh hoạt lớp, thực hành nghiên cứu giờ sinh hoạt lớp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt...

   15 p dnulib 10/04/2014 214 1

 • Bài giảng Công tác Chủ nhiệm - Những khó khăn thường gặp của học sinh

  Bài giảng Công tác Chủ nhiệm - Những khó khăn thường gặp của học sinh

  Bài giảng Công tác Chủ nhiệm - Những khó khăn thường gặp của học sinh về học tập, thực hiện nội qui, giao tiếp ứng xử, đời sống cảm xúc, sinh lý lứa tuổi và chọn nghề. Ví dụ những khó khăn về học tập như hổng kiến thức, mất hứng thú không có kỹ năng tự học, quá tải, không biết sắp xếp thời gian biểu.

   15 p dnulib 10/04/2014 194 1

 • Bài giảng Công tác chủ nhiệm: Công tác chủ nhiệm lớp ở Trường PT - GV Võ Thị Hồng Trước

  Bài giảng Công tác chủ nhiệm: Công tác chủ nhiệm lớp ở Trường PT - GV Võ Thị Hồng Trước

  Cấu trúc Bài giảng Công tác chủ nhiệm - Công tác chủ nhiệm lớp ở Trường PT - GV Võ Thị Hồng Trước gồm 3 bài. Bài 1 trình bày vai trò, chức năng của GVCN lớp ở trường PT, bài 2 cung cấp kiến thức về nội dung và phương pháp công tác của GVCN và bài 3 đề cập đến những điều kiện làm tốt công tác chủ nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   36 p dnulib 10/04/2014 187 2

 • Bài giảng Học phần Quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Học phần Quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Học phần Quản lý sự thay đổi giúp sinh viên nắm được những vấn đề cốt lõi nhất về lý luận quản lý sự thay đổi, phát biểu đúng khái niệm: Thay đổi; các mức độ của thay đổi; mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển, chỉ ra đúng những nguyên nhân gây ra sự thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, 11 bước...

   140 p dnulib 10/04/2014 234 3

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá kết quả học tập

  Bài giảng Đo lường và đánh giá kết quả học tập

  Bài giảng Đo lường và đánh giá kết quả học tập trình bày các khái niệm: Đo lường; thống kê; trắc nghiệm, các loại trắc nghiệm: Trắc nghiệm tâm lý và trắc nghiệm giáo dục, trắc nghiệm trí tuệ và trắc nghiệm nhân cách, trắc nghiệm chuẩn mực và trắc nghiệm tiêu chí, trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá và trắc nghiệm do giáo viên soạn và trình bày quy...

   16 p dnulib 10/04/2014 204 2

 • Bài giảng Xây dựng tập thể H vững mạnh

  Bài giảng Xây dựng tập thể H vững mạnh

  Bài giảng Xây dựng tập thể H vững mạnh trình bày về khái niệm tập thể, tập thể H, vai trò của tập thể học sinh đối với cá nhân trong đó trình bày về sự phát triển của tập thể và sự phát triển cá nhân là hai quá trình qui định lẫn nhau; tập thể là môi trường tâm lý – xã hội trực tiếp tác động lên H; tập thể là phương tiện GD đặc...

   7 p dnulib 10/04/2014 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số