• Công nghệ sinh học_ Chương 4

  Công nghệ sinh học_ Chương 4

  Tài liệu tham khảo môn Công nghệ sinh học _ Chương " Công nghệ chuyển gen ở động vật"

   62 p dnulib 17/01/2012 336 3

 • Công nghệ sinh học_ Chương 3

  Công nghệ sinh học_ Chương 3

  Tài liệu tham khảo môn Công nghệ sinh học _ Chương " Các phương pháp xác định sự hiện diện và biểu hiện của gen ngoại lai"

   17 p dnulib 17/01/2012 326 3

 • Công nghệ sinh học_ Chương 2

  Công nghệ sinh học_ Chương 2

  Tài liệu tham khảo môn Công nghệ sinh học _ Chương " Các phương pháp chuyển gen"

   37 p dnulib 17/01/2012 334 4

 • Công nghệ sinh học_ Chương 1

  Công nghệ sinh học_ Chương 1

  Tài liệu tham khảo môn Công nghệ sinh học _ Chương " Các vector sử dụng trong công nghệ chuyển gen ở động vật và thực vật"

   47 p dnulib 17/01/2012 335 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số