• Thoát nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên: Tổng quan một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thoát nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên: Tổng quan một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Mục đích của nghiên cứu này nhằm hệ thống những lý luận và thực tiễn về giải pháp thoát nghèo cho người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên. Thông qua tổng quan các nghiên cứu trong nước và quốc tế, kết quả nghiên cứu đã khái quát một số lý luận về thoát nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số di cư.

   11 p TaiLieuvn 18/05/2023 4 2

 • Xây dựng hệ giá trị của đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay

  Xây dựng hệ giá trị của đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết Xây dựng hệ giá trị của đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay đưa ra một số giá trị đặc trưng của đội ngũ trí thức là sáng tạo, trung thực, độc lập. Qua đó lý giải sự cần thiết và ý nghĩa của những giá trị đó với việc phát triển đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay.

   8 p TaiLieuvn 18/05/2023 3 2

 • Thực trạng giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam về văn hóa và giáo dục đại học – Một số định hướng hợp tác

  Thực trạng giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam về văn hóa và giáo dục đại học – Một số định hướng hợp tác

  Bài viết Thực trạng giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam về văn hóa và giáo dục đại học – Một số định hướng hợp tác nêu và phân tích thực trạng giao lưu văn hóa và giáo dục đại học ở hai nước từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp để tiếp tục nâng tầm hợp tác toàn diên trên lĩnh vực văn hoá – giáo dục đây là một trong...

   12 p TaiLieuvn 18/05/2023 7 2

 • Nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Bình Dương

  Nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Bình Dương

  Bài viết Nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Bình Dương tìm hiểu thực trạng hoạt động phục vụ người sử dụng tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Bình Dương, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này, đáp ứng tốt nhất nhu...

   10 p TaiLieuvn 18/05/2023 3 2

 • Thực trạng và giải pháp phát triển ngành gốm ở Bình Dương đến năm 2030

  Thực trạng và giải pháp phát triển ngành gốm ở Bình Dương đến năm 2030

  Bài viết Thực trạng và giải pháp phát triển ngành gốm ở Bình Dương đến năm 2030 nghiên cứu và đánh giá thực trạng ngành gốm tại Bình Dương trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cấp thiết nhằm đưa ra giải pháp hiệu quả góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời khôi phục và phát triển ngành gốm cả nước nói...

   8 p TaiLieuvn 18/05/2023 4 2

 • Quản lý Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  Quản lý Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  Bài viết Quản lý Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau được thực hiện với mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên và các yếu tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. (2) Đề xuất một...

   14 p TaiLieuvn 18/05/2023 4 2

 • Giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

  Giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

  Bài viết Giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau y được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng nghèo và phân tích tác động của các chính sách nhà nước đến thu nhập của hộ nghèo ở huyện Ngọc Hiển từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại...

   14 p TaiLieuvn 18/05/2023 4 2

 • Selecting a set of semantic labels to eliminate ambiguity for Vietnamese

  Selecting a set of semantic labels to eliminate ambiguity for Vietnamese

  In this paper, we build a model to evaluate and select an effective and reasonable set of semantic labels from 3 commonly used sets of semantic labels: LLOCE (Longman Lexicon of Contemporary English), LDOCE (Longman Dictionary) of Contemporary English) and WordNet. And then, select the appropriate set of labels, apply it to automatic semantic labeling systems for Vietnamese, help eliminate semantic ambiguity, and support automatic translation,...

   13 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 2

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng fanpage facebook của trường đại học

  Nâng cao hiệu quả sử dụng fanpage facebook của trường đại học

  Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm ra và lượng hóa ảnh hưởng của các yếu tố đối với sự gắn kết trang Fanpage Facebook của thế hệ Z. Nghiên cứu được phân tích bằng mô hình phương trình cấu trúc riêng phần (PLS-SEM).

   11 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 2

 • Vai trò của pháp luật trong phòng, chống tra tấn ở Việt Nam

  Vai trò của pháp luật trong phòng, chống tra tấn ở Việt Nam

  Bài viết Vai trò của pháp luật trong phòng, chống tra tấn ở Việt Nam hân tích, làm rõ về vai trò của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Đánh giá thực trạng và gợi mở một số giải pháp nâng cao vai trò của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

   7 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 2

 • Động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên - Yếu tố tác động

  Động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên - Yếu tố tác động

  Bài viết Động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên - Yếu tố tác động tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, thông qua phương pháp lượt khảo tài liệu từ các bài viết đăng tạp chí khoa học trong và ngoài nước, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu làm cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo.

   9 p TaiLieuvn 18/05/2023 3 2

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

  Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

  Bài viết “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau” được thực hiện nhằm đánh giá công tác giảm nghèo tại địa phương, từ đó tìm các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giảm nghèo bền vững.

   13 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số